Правила оплаты

1.Pilnu apmaksu (100%) jāveic, ja bērns ir bijis vairāk par 2 nodarbībām mēnesī. Nepilnu apmaksu (50%) jāveic, ja bērns ir bijis uz 2 vai mazāk nodarbībām mēnesī.

2.Nodarbību maksa tiek samaksāta līdz tekošā mēneša 10. datumam.

3.Maksājuma kavējuma gadījumā audzēknis netiek pielaists pie nodarbībām līdz parāda dzēšanas brīdim.

4.Klubam mēnesī jānovada konkrēts nodarbību skaits.

  • Ja nedēļā 1 nodarbība, tad 4 nodarbības mēnesī;
  • Ja nedēļā 2 nodarbības, tad 8 nodarbības mēnesī;
  • Ja nedēļā 3 nodarbības, tad 12 nodarbības mēnesī.

5.Ja mēnesī pēc kalendāra sanāk vairāk par paredzētām nodarbībām, tās var nenotikt.

6.Ja klubs novada mazāk par paredzētām nodarbībām mēnesī, tad tās ir iespējams papildus atstrādāt jebkurā no mūsu kluba filiālēm iepriekš vienojoties ar treneri.

7.Svētku brīvdienās nodarbības nenotiek un netiek atstrādātas.

Rekvizīti apmaksai:

SAŅĒMĒJS: Biedrība SPORTA KLUBS DINAMO LAT
KONTS: LV94PARX0000122700003
Reģ.nr: 40008000013
Maksājuma mērķī jānorāda bērna vārds, uzvārds, mēnesis par kuru tiek maksāts un skolas,dārza nosaukums, kurā notiek nodarbības.